Idrottens mål och inriktning”

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med

hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma

angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort

Föreningen har sin hemort i Håbo kommun.

Medlemskap

§ l

Medlem intages i föreningen av Styrelsen 1) efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av

Årsmötet 2).

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intresse.

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas ev Styrelsen.

§ 2

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betals stadgade avgifter

till föreningen, motarbetet föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om

uteslutning fattas av Styrelsen.

1) När det i stadgarna talas om Styrelse avses föreningens huvudstyrelse.

2) Med årsmöte avses det årligen återkommande ordinarie årsmötet. 2

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14

dagar).

I beslut, om uteslutning, skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta

skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller pä annst betryggande sätt.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt l och 80 § RF: s stadgar.

Sedsn beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

Medlem

§ 3

Medlem:

har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,

har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,

skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen,

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning sv föreningen.

§ 4

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.

Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§ 5

Medlem har rätt ett delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma

villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om

tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen

gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen. 3

Styrelsen

§ 6

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – verka för

föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

tillse att för föreningen bindande regler iakttas;

verkställa av Årsmötet fattade beslut;.

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;

ansvara för och förvalta föreningens medel; och

förbereda Årsmötet.

§ 7

Styrelsen består av ordförande och 6 (ändrat från 8 vid årsmöte 2003) övriga ledamöter.

§ 8

Styrelseledamöter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 17 § bland föreningens röstberättigade medlemmar.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

§ 9

Föreningens firma tecknas av Styrelsen, eller, om Styrelsen så bestämmer av två styrelseledamöter var för sig.

§ 10

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halvs antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen ar beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

Verksamhets- och räkenskapsår m m

§ 11

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/5 – 30/4.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år. 4

Revision

§ 12

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga

handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste

räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen

överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

Sektioner

§ 13

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av Årsmötet eller av extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan

fråga

§ 13.1

(tillkom vid Årsmöte 2003)

Två sektioner, verksamhet och anläggning

Möten

Ordinarie möten

§ 14

Med föreningen hålls årsmöte Augusti (ändrat från maj vid Årsmöte 2003) månad.

Kallelse jämte dagordning för årsmötet meddelas till medlemmarna senast 3 veckor före mötet. Sådan kallelse får meddelas genom

bland annat klubbens hemsida, epost och sociala medier.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

§ 15

Medlem som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 12 år samt hedersmedlem har

rösträtt på möte, denna är personlig och får inte överlåtas på annan.

Medlem, som inte har rösträtt, har yttrandefrihet och förslagsrätt.

§ 16

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§ 17

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av dagordningen 5

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansrakningar för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räskenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Val av:

a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år;

b) övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år;

c) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta;

d) 2 (ändrat från 3 vid Årsmöte 2003) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

11. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Extra möte

§ 13

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för

angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i

ortpressen samt genom anslag i klubblokal el dyl.

Vid extra möte för endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 19

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 och 16 §§.

Beslut, omröstning

§ 20

Beslut fattas med acklamation (d v s ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för det i 21 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i RF:s

stadgar). 6

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad.

Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor m m

§ 21

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder

beslutet.

§ 22

l beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och

resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändes till vederbörande SF.

§ 23

Utöver desss stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar,

tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.